Hvad er en risikomatrix?

risk matrix featured image

Read in English here 🇬🇧

Introduktion

Når du beskæftiger dig med datasikkerhed, er risiko et afgørende element. Dette omfatter ofte Governance, risiko og compliance, hvor risikostyring udgør en central del af dit sikkerhedsarbejde. Risikovurderinger kan udføres inden for mange områder og i diverse kontekster. En risikovurdering bygger på en bestemt model og metode, og afhængigt af hvilket indhold du anvender i modellen, kan den bruges til forskellige formål, såsom GDPR, NIS2, ESG, CSR, anti-hvidvask og meget mere.

Læs her, hvad Governance, risiko og compliance indebærer.

I denne artikel fokuserer vi på risikovurderinger inden for datasikkerhed. Det kan dreje sig om vurdering af risici relateret til persondata og GDPR eller risici vedrørende cyberangreb og det, vi kalder ISMS, altså informationssikkerhedsstyring. Metoden til at udføre en risikovurdering og bruge en risikomatrix er universel, og du kan anvende metoden fra denne artikel bredere end de eksempler, jeg nævner.

Artiklen introducerer dig til risikovurderinger og risikomatrixer, hvordan du arbejder med disse værktøjer, og giver til sidst et eksempel på, hvordan du kan gennemføre en risikovurdering ved hjælp af metoden.

Er du klar til at strømline dine risikovurderinger digitalt? Kom gratis i gang med Privacy i dag!

 

Hvad er en risikovurdering?

En risikovurdering giver dig mulighed for proaktivt at håndtere potentielle risici for din virksomhed. Dette kan hjælpe med at forhindre databrud, som potentielt kan skade din virksomheds omdømme, hindre salg af produkter og føre til bøder.

Derfor bliver risikovurderinger et væsentligt element i dit compliance-arbejde. Det er afgørende, at du tager højde for risici på flere fronter. For eksempel, hvis du behandler persondata for medarbejdere og/eller kunder, skal du foretage en risikovurdering af disse data, hvor du fokuserer på potentielle risici for de personer, hvis data du er ansvarlig for. De fleste organisationer vurderer også risici ved deres IT-systemer, hvor fokus er på de forretningsmæssige risici, der opstår med brugen af flere IT-systemer. Endelig kan en cyber-risikovurdering være relevant, særligt med indførelsen af NIS2-direktivet, som stiller krav til mange virksomheder og organisationer om at identificere forretningskritiske enheder og vurdere risikoen for cybertrusler mod disse.

Risikovurdering dækker bredt, men fællesnævneren er, at du identificerer relevante risikoscenarier afhængigt af den pågældende kontekst. Derefter vurderer du på proces- eller systemniveau konsekvenserne, hvis scenariet bliver virkelighed, og sandsynligheden herfor. Med disse to vurderinger kan du lave en risikovurdering – dette gøres ved hjælp af din risikomatrix, som vi vil udforske nærmere i denne artikel.

Læs også: Hvad er forskellen mellem informationssikkerhed og cybersikkerhed?

Hvad er de forskellige trin i en risikovurdering?

At udføre en risikovurdering indebærer en række forskellige opgaver, som kan opdeles i fem overordnede trin.

Identificer risiko

Først og fremmest skal du identificere de risici, du står overfor. Det er vigtigt, at du har både konteksten og området for øje. Du kan med fordel identificere en række overordnede risikoscenarier, som du aktivt kan anvende i dine risikovurderinger. Det kan være en hjælp at kigge på tidligere afgørelser og databrud inden for dit interesseområde. Du kan finde en oversigt hos de lokale tilsynsmyndigheder, i Danmark eksempelvis Datatilsynet.

Hvis du laver en risikovurdering på GDPR, kunne et risikoscenarie f.eks. være "opbevarer du data i ophørte systemer?" og i forbindelse med NIS2 kunne det være "hvad er risikoen for, at uvedkommende får adgang til enheden via phishingangreb".

Du kan selv definere dine risikoscenarier, vælge på hvilket niveau du definerer dem og hvor mange. Eller du kan søge hjælp til det, for eksempel via en platform som Privacy (læs mere om risikomodulet i Privacy her).

Analyser risiko

Herefter går du videre til selve vurderingerne. Beslut om du har en systembåret eller procesbåret tilgang til dine risikovurderinger. Hvis du vælger en procesvinkel, skal du udføre risikovurderingen på alle dine kortlagte processer. For hvert scenarie vurderer du konsekvens og sandsynlighed, og du begrundelse for, hvorfor du har valgt netop disse vurderinger.

Det samme gælder for systemvinklen, hvor du kortlægger dine systemer og gennemgår dine definerede scenarier og analyserer dem fra den vinkel.

Læs også: Sådan laver du simpelt en kortlægning med vores data mapping værktøj

Evaluer risiko

Med dine risikovurderinger i hånden kan du inddele dem i "rød", "gul" og "grøn". Her har I som organisation identificeret jeres risikoappetit, hvor nogle organisationer accepterer en gul risiko, og andre gør ikke. Som udgangspunkt skal du altid handle på en rød, dvs. høj eller meget høj risiko.

Når du evaluerer risiko, skal du identificere, hvor risikoen er opstået. Derefter skal du lave en plan for, hvordan du kan reducere denne risiko.

Har du svært ved at komme i gang med dine risikovurderinger? Læs vores artikel, hvor vi forklarer hvordan du kan gå til opgaven og giver dig et rammeværktøj og eksempler dertil.

Mitigerende foranstaltninger

Den mest almindelige metode til at reducere din risiko er at implementere mitigerende foranstaltninger. Her kan du fokusere på konsekvensen og hvordan du kan reducere denne. Når det drejer sig om persondata, vil konsekvensen ofte afhænge af, hvor meget og hvilke persondata du behandler om den registrerede. En måde at reducere konsekvensen for den registrerede på, er derfor at dataminimere i processen eller systemet.

Men du kan også arbejde på at reducere risikoen ved at nedbringe sandsynligheden for, at scenariet bliver en realitet. Her kan du implementere øgede sikkerhedsforanstaltninger. Disse kan både være af teknisk og organisatorisk karakter.

Eksempler herpå kan være: Overvej at implementere kryptering for datasikkerhed og regelmæssig træning for medarbejdere i phishing-bevidsthed som en kombination af tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Efterfølgende skal du dokumentere dine mitigerende foranstaltninger og opdatere dine risikovurderinger på baggrund heraf. Resultatet bør ideelt set være, at risikoen er blevet reduceret.

Løbende ajourføring af risiko

Som med meget andet compliance-arbejde er det vigtigt, at du løbende ajourfører og reviderer dine risikovurderinger. Derfor kan det være fordelagtigt at planlægge en aktivitet i dit compliance-årshjul, der regelmæssigt minder dig og dine kolleger om at gennemgå jeres risikovurderinger og se, om der skal laves opdateringer.

Ved løbende at gennemgå jeres risici, kan I også være opmærksomme på nye risici, der opstår, og på den måde altid være proaktive og handle på dem.

Hvad er en risikomatrix?
risk matrix - risk levels

En risikomatrix er et værktøj, som du kan benytte til at identificere en risikoscore baseret på din vurdering af sandsynlighed og konsekvens. Matrixen er et koordinatsystem med en akse for konsekvenser og en for sandsynlighed. Ofte ser man en matrix i 5x5, men nogle organisationer foretrækker en 4x4 eller 3x3 matrix. Det afgørende er, at du vælger matrixens størrelse baseret på den score, du anvender for konsekvens og sandsynlighed; så hvis du vurderer både konsekvens og sandsynlighed fra 1-5, skal du også benytte en 5x5 risikomatrix.

Scores kan ofte inddeles med navne, hvor de forskellige felter spænder fra "Meget lav" til "Meget høj".

Risikomatrixen tjener flere formål. Den er både et værktøj, du kan bruge til at beregne din risiko, og den kan også anvendes som et rapporteringsværktøj. Det er nemt for dig, dine kollegaer og ledelsen at få et overblik over risici, når de præsenteres visuelt. Derfor kan du med fordel basere din compliance rapportering på din risikomatrix.

Hvorfor er en risikomatrix vigtig?

En risikomatrix er afgørende for forretningens sikkerhed og effektivitet af flere grunde:

 1. Compliance: En risikomatrix hjælper med at sikre, at din virksomhed overholder relevante lovgivningsmæssige krav, såsom GDPR og NIS2. Ved at identificere og vurdere risici kan du træffe de nødvendige foranstaltninger for at forblive compliant, hvilket mindsker risikoen for sanktioner og bøder.

 2. Risikooverblik: Ved at tilbyde et klart og struktureret visuelt overblik over potentielle risici, hjælper en risikomatrix ledere og beslutningstagere med at forstå risikolandskabet. Dette overblik gør det muligt at prioritere risici og allokere ressourcer mere effektivt.

 3. Proaktivitet: Tidlig identifikation og håndtering af risici er nøglen til at undgå alvorlige konsekvenser. En risikomatrix giver virksomheden mulighed for at agere proaktivt ved at identificere trusler, før de udvikler sig til reelle problemer, hvilket sparer tid og ressourcer.

 4. Beslutningsstøtte: Risikomatrixen fungerer som et værdifuldt værktøj for ledelsen ved at støtte informerede beslutningsprocesser. Den gør det muligt at vurdere risici mod forretningsmål og træffe velovervejede beslutninger om risikohåndtering.

 5. Risikobevidsthed: Fremmer en kultur af risikobevidsthed i hele organisationen. Når medarbejdere, ledelse og bestyrelse bliver vant til regelmæssigt at bruge og diskutere risikomatrixen, bliver risikoforståelse og -håndtering en integreret del af den daglige drift.

 6. Kommunikationsværktøj: En risikomatrix tilbyder et klart og forståeligt format for kommunikation om risici. Det gør det nemmere at illustrere og formidle komplekse risici til ledelsen og sikre, at alle interessenter har en fælles forståelse af risiciene og nødvendigheden af at handle på dem.

 7. Løbende overvågning: Giver mulighed for kontinuerlig vurdering og opdatering af virksomhedens risikostatus. Dette sikrer, at virksomheden kan tilpasse sig hurtigt og effektivt til ændringer i risikolandskabet og opretholde robusthed over for trusler.

Risikomatrixen er derfor et uundværligt værktøj i en hver forretnings risikostyringsstrategi. Den sikrer, at potentielle trusler er identificerede, forståede og håndterede på en effektiv måde, hvilket understøtter en sikker og bæredygtig drift.

Hvordan laver du en risikomatrix-skabelon i 3-4 trin?

At oprette en risikomatrix involverer nogle klare trin:

 1. Vælg antal niveauer: Bestem, på hvor mange niveauer du vurderer din risiko - 3, 4, 5 eller måske 6? Afhængigt af dette tegner du din risikomatrix med disse niveauer på hver akse.

 2. Inddeling af risiko i matrixen: Overvej, hvordan du inddeler din risiko i matrixen. Hvornår betragtes en risiko som lav, medium og høj? Valget af niveauer er op til dig, men det er essentielt, at du kan begrunde din inddeling. For eksempel, hvis størstedelen af din risikomatrix indikerer lav risiko, skal du kunne forklare hvorfor. Det kan være en god idé at anvende farver til at illustrere de forskellige risikoniveauer i din matrix.

 3. Anvend din risikomatrix: Risikomatrixen tjener både som et overblik og et aktivt værktøj til at bestemme risikoscore for et specifikt scenarie. Lad os tage et eksempel: Forestil dig, at du vurderer risikoen ved opbevaring af persondata i udfasede systemer. Du bedømmer konsekvensen til 2, da der potentielt kunne være persondata i disse systemer, men oplysningernes karakter er ikke kritisk, da det drejer sig om kontaktoplysninger. Sandsynligheden vurderes til 3, fordi du har et udfaset IT-system, som ikke er fuldt afviklet, og der ikke er implementeret nogen form for anonymisering. For at bestemme risikoen for dette specifikke scenarie, finder du først feltet ved at flytte 2 skridt på konsekvensaksen og 3 skridt på sandsynlighedsaksen. Dette placerer dig i et felt under "lav" risiko, hvilket angiver din risikoscore for scenariet.

  Læs også: Disse GDPR regler skal du være opmærksom på når du benytter Cloud Services

  risk matrix identified risk

 4. Beregn din risiko: Alternativt kan du vælge en tilgang, hvor du beregner din risiko baseret på en score. I stedet for at lade felterne i matrixen afgøre scoren, kan du bruge en simpel formel: Konsekvens * Sandsynlighed = Risiko. Du skal igen fastlægge dine risikoniveauer, f.eks.:

  • Meget lav risiko = 1-2
  • Lav risiko = 3-6
  • Medium risiko = 7-9
  • Høj risiko = 10-15
  • Meget høj risiko = 16-25

Ved at tage udgangspunkt i denne beregning kan du også oprette et Excel-ark, der, baseret på dine vurderinger af konsekvens og sandsynlighed, giver dig et overblik over risikoscore på dine processer, aktiviteter eller systemer.

Læs også: Hvad er forskellen på Excel og en Compliance platform?

Hvad er målet med risikovurderinger?

Formålet med at udføre risikovurderinger i en organisation er primært at minimere potentielle negative konsekvenser. Dette opnås gennem flere specifikke mål:

 1. Sikre compliance: Et af de primære mål er at sikre, at organisationen overholder relevante lovgivningskrav, såsom GDPR og NIS2. Ved at identificere risici forbundet med overtrædelse af lovgivningen kan organisationen træffe proaktive skridt til at undgå bøder og andre sanktioner.

 2. Forebygge negative konsekvenser: Ved at identificere og proaktivt håndtere risici arbejder organisationen på at forebygge hændelser, der kan skade virksomhedens økonomi, omdømme eller drift. Dette inkluderer alt fra databrud til systemnedbrud.

 3. Støtte informerede beslutningsprocesser: Risikovurderinger giver ledelsen et klart overblik over potentielle risici, hvilket gør det muligt at træffe velinformerede beslutninger om, hvor ressourcer og indsats bedst kan allokeres for at minimere risiko.

 4. Fremme risikobevidsthed: At integrere risikovurderinger i organisationens daglige drift øger bevidstheden om og forståelsen for risici på tværs af alle niveauer i organisationen. Dette skaber en kultur, hvor risikohåndtering bliver en integreret del af alle beslutningsprocesser.

 5. Opnå løbende forbedring: Risikovurderinger er ikke en engangsforeteelse, men en løbende proces. Ved regelmæssigt at revurdere og justere risikovurderinger sikrer organisationen, at den kan tilpasse sig nye trusler og ændringer i det eksterne miljø, hvilket fører til kontinuerlig forbedring af sikkerheds- og risikostyringspraksisser.

Gennem disse mål stræber organisationer efter at skabe et sikkert, stabilt og bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor potentielle trusler identificeres, forstås og effektivt håndteres, inden de kan forårsage skade.

Hvordan kan .legal hjælpe med dine risikovurderinger?

Risk management

Står du over for udfordringen med at skulle foretage risikovurderinger, men er usikker på, hvor du skal starte? Så kan .legals compliance-platform, Privacy, være en hjælp for dig. Det er gratis at tage platformen i brug.

Vi har udviklet Privacy som en GRC-platform, hvor risikovurderinger naturligvis indtager en central rolle. Her får du adgang til vores intelligente risikomodul, der tilbyder dig et rammeverktøj, en beregningsmotor samt eksempler på risikoscenarier og trusselsbilleder specifikt for GDPR, IT-sikkerhed og NIS2.

Læs mere om vores GRC platform her

Du har mulighed for at udføre risikovurderinger på både dine arbejdsprocesser og systemer, hvilket gør det muligt for dig at vælge den mest relevante tilgang for netop din virksomhed. Privacy giver dig adgang til en risikomatrix, så du altid kan generere en visuel rapport over dine risikovurderinger – hvilket også fungerer som et effektivt kommunikationsværktøj over for ledelsen.

En af de store fordele ved at benytte en compliance-platform som Privacy er, at den gør det nemmere for dig og dine kollegaer at samarbejde om opgaverne. På denne måde kan ansvaret for at foretage risikovurderinger distribueres bredere i virksomheden, så flere medarbejdere kan bidrage, samtidig med at I opnår et samlet overblik.

Så hvis du søger en struktureret ramme, et effektivt værktøj og en hjælpende hånd til at komme i gang med dine risikovurderinger, kunne Privacy være løsningen for dig. Platformen og risikomodulet kan bruges helt gratis, og du kan være i gang på blot to minutter.

Begynd din rejse med Privacy i dag. Ingen binding, intet kreditkort kræves, og det er helt gratis resten af livet.

Har du brug for compliance software? Læs mere om det her.

Hvad kan et Data Privacy Management Software hjælpe med - se mere her.

Forresten: En vigtig del af din risikovurdering er, at du også vurderer risici ved dine leverandører og ikke kun dig selv. Det er altså vigtigt at have hele værdikæden med. Dertil kan du med fordel føre løbende tilsyn med dine leverandører. Læs vores artikler om emnet her.

Sådan udfører du smarte datarevisioner

Sådan sikrer du et effektivt tilsyn med dine databehandlere

+230 store og små virksomheder bruger .legal