Hvad betyder Governance, Risiko og Compliance?

governanceriskandcompliance

Introduktion

I en verden, hvor forretningslandskabet konstant forandres og reguleres, står virksomheder over for komplekse udfordringer i at balancere effektiv drift, risikostyring og overholdelse af lovgivningen. Forståelsen af Governance, Risiko og Compliance (GRC) er ikke blot en nødvendighed, men en strategisk fordel, der kan fremme virksomheders bæredygtighed og succes. Denne artikel har til formål at uddybe begreberne Governance, Risiko og Compliance, og undersøge, hvordan disse tre kritiske elementer interagerer og bidrager til en robust forretningsmodel.

Fra etablering af en effektiv governance-struktur, der sikrer ansvarlig og transparent ledelse, til gennemførelse af grundig risikovurdering og -styring, er hver komponent afgørende for at navigere i forretningsudfordringer og muligheder. Vi vil også dykke ned i den praktiske anvendelse af GRC-principper, herunder brugen af specialiseret GRC-software, der kan være afgørende for at integrere og optimere disse processer.

Uanset om du er en erfaren forretningsleder eller ny i verdenen af GRC, vil denne artikel give dig de værktøjer og indsigt, der er nødvendige for at forstå og implementere effektive GRC-strategier i din organisation. Med et klart fokus på praktiske eksempler og handlingsorienteret vejledning, sigter vi mod at gøre GRC tilgængeligt og relevant for dit forretningsmiljø.

Hvad er Governance?

Governance, eller i en mere specifik kontekst, corporate governance, udgør en central søjle i enhver virksomheds fundament. Dette begreb repræsenterer en samling af regler, strukturer, processer og retningslinjer, som sammen danner rygraden i god selskabsledelse. Governance er essentielt for at styrke organisationens langsigtede konkurrenceevne ved at integrere disse elementer på alle niveauer, fra toppen til bunden af virksomheden.

Men hvad indebærer governance egentlig? Det kan være svært at give en præcis definition, men generelt kan governance beskrives som et system, der omfatter processer, regler og retningslinjer, som en organisation styres efter. Disse elementer dækker over etik, risikostyring, compliance og administration. Målet med governance er at sikre en effektiv beslutningstagning, ansvarlighed, kontrol og passende adfærd inden for organisationen.

Et nøgleaspekt i governance er balancen og interaktionen mellem forskellige interessenter som ledelse, bestyrelse, aktionærer og medarbejdere. God governance etablerer klare roller og ansvar, sikrer transparens og beskytter alle interessenters interesser. For eksempel, det afklarer hvilke roller IT-medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer spiller.

Governance påvirker, hvordan en organisation:

 • Sætter og opnår sine mål.
 • Overvåger og håndterer risici.
 • Optimerer sin performance.

Det er afgørende at forstå, at governance ikke blot er en enkelstående aktivitet, men snarere et system og en løbende proces. En vellykket governancestrategi kræver en systematisk tilgang til regler, praksis og processer, hvormed organisationen styres. Dette sikrer, at de mekanismer, der driver organisationen, er velkonstruerede og kan tilpasse sig skiftende omstændigheder.

Vigtigheden af governance kan ikke understreges nok. Det er grundlaget for værdiskabende og ansvarlig ledelse, som styrker organisationens konkurrenceevne over tid. Governance sikrer, at organisationen bevæger sig i den rigtige retning, med stabil økonomi, effektiv risikostyring og langsigtede strategier på plads.

På dansk kan governance oversættes til 'ledelse', og det spiller en afgørende rolle i, hvordan virksomheder styres og når deres mål. En governance model eller rammeværk illustrerer strukturen af governance og de indbyrdes relationer og faktorer, der er afgørende for virksomhedens funktion.

For at opsummere, governance - eller god selskabsledelse - handler om at styre virksomheden på en måde, der skaber værdi, reducerer risici og skaber tillid blandt alle interessenter. Det er fundamentet for enhver succesfuld organisation, uanset sektor eller størrelse.

Du kan bruge Privacy, vores gratis GRC-software, til dit GRC arbejde

 

Hvad er Risiko?

Blogpost10
Effektiv risikostyring er en afgørende komponent i enhver organisation, og for at opnå dette kræves der en tilstrækkelig organisering, processer og værktøjer. Det er essentielt at have et fælles perspektiv på organisationens informationshåndtering og en fælles forståelse for potentielle konsekvenser og risici. Dette gælder både internt i organisationen og i forhold til det større organisatoriske miljø, som den er en del af.

For at bygge en robust risikostyringsproces, er det nødvendigt først at etablere en fælles forståelse af risiko. Overvejelserne bør inkludere:

 • Hvad er de centrale opgaver for organisationen, og hvordan understøttes de af it-systemer?
 • Hvilke krav og målsætninger står organisationen overfor?
 • Hvordan ser organisationens trusselsbillede ud?
 • Hvad betragtes som alvorlige konsekvenser for organisationen?

En sådan forståelse kan grundlægges gennem workshops med ledelsen og andre nøgleaktører, og bør formaliseres enten i en politik eller som en del af en procesbeskrivelse for risikostyring.

Organiseringen af risikostyring er ligeledes kritisk. Den kan tage forskellige former, men ofte baseres den på den eksisterende struktur inden for informationssikkerhed. En effektiv risikostyringsorganisation vil:

 • Identificere beslutningstagere (risikoejere) og definere deres mandat.
 • Identificere andre nøgleaktører og bidragydere til risikostyringen.
 • Fastlægge og beskrive roller og ansvar.

Det er også vigtigt at sikre, at beslutningsprocesserne ikke bliver hæmmet af flaskehalse eller forsinkelser. Hurtig handling kan være nødvendig for at tackle identificerede risici effektivt.

Risikostyring kan også afsløre områder, der kræver forbedring og yderligere ressourcer. Derfor er det vigtigt formelt at fastlægge, hvor ansvaret for at sikre disse ressourcer ligger, og på hvilket ledelsesniveau forskellige typer af risici kan accepteres.

En solid ledelsesmæssig forankring er afgørende for succesfuld risikostyring, da den sikrer, at organisationen er forberedt på at håndtere risici effektivt og proaktivt.

Læs også: Sådan udfører du en GDPR risikovurdering - en fremgangsmåde og eksempler

Hvad er Compliance?


Compliance, som direkte oversat betyder "overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer", er en kritisk proces for enhver virksomhed. Det handler om at leve op til gældende lovgivninger og anbefalinger - et begreb, der måske kan lyde som et buzzword, men som faktisk har stor betydning for virksomheders drift.

I sin essens betyder compliance, at en virksomhed aktivt arbejder for at være i overensstemmelse med lovgivning og interne retningslinjer. Dette er særligt relevant, når man driver en virksomhed eller har et betydeligt ansvar inden for en. Compliance er både en tilstand, virksomheden kan opnå, og en proces, den skal gennemgå. At være compliant er ikke en statisk tilstand, men en løbende proces, hvor virksomheden konstant skal tilpasse sig nye krav og lovgivninger.

Hvordan opnår man så compliance? Det starter med en grundig forståelse af de relevante love og regler, som påvirker virksomheden. Dernæst skal virksomheden udarbejde og implementere interne retningslinjer, der sikrer, at disse love og regler overholdes. Dette indebærer en kontinuerlig proces, hvor virksomheden løbende skal vurdere og revidere sine procedurer for at sikre, at den overholder gældende lovgivning.

Hovedspørgsmål i compliance-arbejdet omfatter:

 • Identificering af relevante love for virksomheden.
 • Strategier for at sikre overholdelse af disse love.
 • Opfølgning og kontrol med, at lovene overholdes.
 • Rapportering om overholdelse af lovgivning.
 • Evaluering og forbedring af compliance-processer.

Det overordnede ansvar for compliance ligger ofte hos virksomhedens ledelse, men i større virksomheder er det almindeligt at ansætte en dedikeret complianceansvarlig. I mindre virksomheder kan dette ansvar ofte håndteres af ejeren eller ledelsen, forudsat at de holder sig ajour med gældende regler og lovgivning.

Formålet med compliance er ikke blot at undgå bøder og straffe, men også at identificere og kontrollere risici, sikre arbejdspladsens sikkerhed og sikre, at både ansatte og kunder behandles i overensstemmelse med gældende regler, herunder persondata-beskyttelse. En god compliance-strategi kan derudover øge organisationens effektivitet, minimere risici og spare omkostninger.

Compliance er en dynamisk og konstant tilpasningskrævende proces, men den bringer med sig betydelige fordele, herunder højere kvalitet, tillid og gennemsigtighed i forhold til produkter, tjenester og databehandling.

Læs også: GDPR aktiviteter du skal være opmærksom på efter 2023


Hvorfor er Governance, Risiko og Compliance vigtigt?

Blogpost2

Governance, risiko og compliance (GRC) er tre tæt forbundne og afgørende aspekter af enhver virksomheds strategi og operation. Disse elementer er ikke blot vigtige individuelt; deres samspil er essentielt for virksomhedens succes og holdbarhed.

Governance er grundlaget for, hvordan en virksomhed styres og ledes. Det sikrer, at virksomheden har en klar struktur, roller og ansvar, samt retningslinjer, der styrker beslutningstagning og effektivitet. Risiko håndtering indebærer identifikation, evaluering og håndtering af potentielle trusler mod virksomheden. Dette kan omfatte alt fra finansielle risici til cybersikkerhedstrusler. Compliance sikrer, at virksomheden overholder alle relevante love, regler og standarder, hvilket er afgørende for at undgå bøder, retssager og skader på virksomhedens omdømme.

Sammen udgør disse tre aspekter en holistisk tilgang til virksomhedsledelse. Effektiv GRC sikrer, at en virksomhed ikke kun er godt ledet, men også robust nok til at håndtere uventede udfordringer og fleksibel nok til at tilpasse sig skiftende lovgivningsmæssige og markedsmæssige forhold.


Et konkret eksempel: GRC i en webshop

Lad os tage et konkret eksempel med en webshop:

Forestil dig en webshop, der sælger specialiserede elektronikprodukter. Governance i denne sammenhæng indebærer etablering af klare politikker for alt fra indkøb af varer til kundeservice. En velstruktureret governance-struktur sikrer, at alle processer er transparente og effektive, hvilket hjælper med at bygge kundetillid.

Når det kommer til risiko, skal webshoppen være opmærksom på flere områder, såsom datalækager, der kan kompromittere kundens personlige oplysninger, eller lagerstyringsproblemer, der kan påvirke leveringstider. Effektiv risikostyring her vil omfatte robuste cybersikkerhedssystemer og en velorganiseret forsyningskæde.

Compliance er også kritisk. Webshoppen skal overholde lovgivning relateret til e-handel, herunder GDPR for databeskyttelse og forbrugerrettigheder. Overtrædelse af disse kan føre til betydelige bøder og et beskadiget omdømme.

I dette eksempel kan man tydeligt se, hvordan governance, risiko og compliance arbejder sammen for at sikre, at webshoppen ikke kun fungerer effektivt og etisk, men også er forberedt på at håndtere udfordringer og beskytte sig mod potentielle trusler.

Samlet set skaber GRC en solid platform for virksomheder at vokse og trives på. Det er ikke blot en defensiv strategi, men en proaktiv tilgang til at skabe en stærk, ansvarlig og fremtidssikret virksomhed.

Vil du have hjælp til dit GRC-arbejde? Så kan du starte med at bruge vores GRC-software helt gratis
 

 

Skal jeg ansætte en compliance specialist?

Beslutningen om at ansætte en compliance specialist afhænger af flere faktorer, herunder din virksomheds størrelse, kompleksiteten af de regulatoriske krav, du står overfor, og omfanget af dine nuværende ressourcer. For mange virksomheder, især dem i højrisikobrancher som finansiering, sundhedspleje eller teknologi, kan det at ansætte en dedikeret compliance specialist være en væsentlig investering, der sikrer, at virksomheden ikke blot overholder alle relevante love og regler, men også opererer på en etisk og ansvarlig måde.

En compliance specialist hjælper med at navigere i det ofte komplekse og skiftende landskab af lovgivning og regulering. De sikrer, at virksomheden er opdateret med de nyeste lovkrav, reducerer risikoen for juridiske problemer, og kan endda identificere områder, hvor virksomheden kan forbedre sine operationer eller finde nye muligheder inden for de regulatoriske rammer.

For mindre virksomheder eller start-ups, hvor budgettet måske er strammere, kan det være mere omkostningseffektivt at træne eksisterende personale i compliance-relaterede spørgsmål eller at bruge eksterne rådgivere. Det er dog vigtigt at bemærke, at mens disse løsninger kan være mere omkostningseffektive på kort sigt, kan mangel på dedikeret ekspertise på området føre til oversete compliance-problemer, der potentielt kan være dyre for virksomheden på længere sigt.

I sidste ende handler det om at vurdere din virksomheds specifikke behov og risici. Hvis compliance er en central del af din virksomheds drift, eller hvis du opererer i et særligt reguleret miljø, kan en compliance specialist være en uvurderlig ressource for at sikre din virksomheds langsigtede succes og integritet.

Læs også: Hvad er en compliance specialist/DPO og skal jeg have en?

Hvordan laver jeg en governance struktur?

At opbygge en effektiv governance struktur er afgørende for at sikre, at din virksomhed drives på en transparent, ansvarlig og effektiv måde. Her er nogle trin, du kan følge for at udvikle en stærk governance struktur:

 1. Definer formål og mål: Start med at klargøre, hvad formålet med din virksomhed er, og hvad du ønsker at opnå. Dette vil guide strukturen og sikre, at alle aspekter af governance arbejder mod fælles mål.

 2. Udvikl roller og ansvar: Identificer de nøglepersoner i din organisation (såsom bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere) og definér klart deres roller og ansvar. Dette inkluderer, hvem der træffer beslutninger, og hvordan disse beslutninger træffes.

 3. Etabler beslutningsprocesser: Fastlæg processer for, hvordan beslutninger træffes i din organisation. Dette skal omfatte, hvilke beslutninger der skal godkendes af bestyrelsen, ledelsen eller andre nøglepersoner.

 4. Implementér kontrolmekanismer: Indfør kontrolmekanismer for at overvåge aktiviteter og sikre, at organisationen fungerer inden for lovens rammer og de etablerede retningslinjer. Dette kan omfatte interne revisioner og compliance-tjek.

 5. Fremme transparens: Sørg for, at der er en kultur af åbenhed og transparens i organisationen. Dette kan involvere regelmæssig rapportering til interessenter og vedligeholdelse af åbne kommunikationskanaler.

 6. Revider og tilpas: En effektiv governance struktur er ikke statisk. Den bør regelmæssigt revideres og tilpasses for at imødekomme ændringer i virksomhedens miljø, lovgivning og markedsvilkår.

At skabe en governance struktur er ikke en engangsproces, men en løbende forpligtelse til god ledelse og ansvarlig drift. Ved at følge disse trin kan du sikre, at din virksomhed ikke kun opfylder nuværende behov, men også er rustet til at håndtere fremtidige udfordringer og muligheder. 

Hvordan laver jeg en risikovurdering og risikostyring?

Risikovurdering og risikostyring er centrale elementer i enhver organisations ledelsesstrategi. Her er en trin-for-trin guide til at udføre disse processer effektivt:

 1. Identificer risici: Start med at identificere potentielle risici, som din organisation står over for. Dette kan omfatte finansielle risici, operationelle risici, teknologiske risici, lovgivningsmæssige risici, markedsmæssige risici og mere.

 2. Analyser og vurder risici: Efter identifikation af risici, analyser deres sandsynlighed og potentielle indvirkning. Dette vil hjælpe med at prioritere, hvilke risici der kræver mest opmærksomhed.

 3. Udvikl risikostyringsstrategier: For hver identificeret risiko, udvikl strategier for at håndtere dem. Dette kan omfatte undgåelse af risici, reduktion af risikoen, overførsel af risikoen (såsom forsikring) eller accept af risikoen, hvis den er inden for acceptable grænser.

 4. Implementer risikostyringsplaner: Udfør de nødvendige skridt for at implementere dine risikostyringsstrategier. Dette kan omfatte ændringer i forretningsprocesser, indførelse af sikkerhedsforanstaltninger, køb af forsikring eller oprettelse af nødplaner.

 5. Overvåg og gennemgå risici: Risikostyring er en løbende proces. Regelmæssig overvågning af risici og effektiviteten af dine risikostyringsstrategier er nødvendig for at sikre, at de fortsat er relevante og effektive.

 6. Rapporter og kommunikér: Hold ledelsen og relevante interessenter informeret om risikostatus og risikostyringsaktiviteter. En åben kommunikation hjælper med at sikre, at alle er opmærksomme på potentielle risici og de foranstaltninger, der træffes for at håndtere dem.

At lave en risikovurdering og risikostyring kræver en systematisk tilgang og bør tilpasses efter din organisations specifikke kontekst. En god risikostyringsproces vil ikke kun hjælpe med at minimere potentielle negative konsekvenser men også fremme en proaktiv kultur i forhold til risikohåndtering.

 

Hvad er et Governance, Risk and Compliance (GRC) software? Og skal jeg bruge det?

Produkt2

Governance, Risk and Compliance (GRC) software er en integreret suite af værktøjer designet til at hjælpe organisationer med at administrere deres governance-strukturer, risikovurdering og -styring samt overholdelse af love og regler. GRC-software forener disse tre vigtige områder i en samlet platform, hvilket giver en mere holistisk tilgang til organisatorisk styring.

Hovedfunktioner i GRC-software:

 • Governance: Hjælper med at definere og implementere forretningsstrategier, politikker og procedurer. Det sikrer, at alle aspekter af virksomheden er i overensstemmelse med de fastsatte mål og retningslinjer.

 • Risk Management: Identificerer, analyserer og håndterer risici, hvilket sikrer, at de forstås korrekt og styres effektivt.

 • Compliance: Overvåger og sikrer, at virksomheden overholder alle relevante lovgivningsmæssige og regulatoriske krav.

Skal Jeg Bruge GRC-software?

Beslutningen om at bruge GRC-software afhænger af din organisations størrelse, kompleksiteten af dine operationer og de specifikke udfordringer, du står over for i forhold til governance, risiko og compliance. For større organisationer eller virksomheder i højrisikoindustrier kan GRC-software være en uvurderlig ressource, da den tilbyder en centraliseret, systematisk tilgang til at håndtere disse områder.

Små til mellemstore virksomheder kan også drage fordel af GRC-software, især hvis de står over for komplekse regulatoriske krav eller hvis de ønsker at forbedre deres risikostyrings- og compliance-processer.

GRC-software kan hjælpe med at spare tid og ressourcer ved at automatisere mange af de processer, der er involveret i governance, risikostyring og compliance. Det kan også forbedre nøjagtigheden og kvaliteten af ​​disse processer ved at tilbyde realtidsdata og analyser.

I sidste ende, hvis du ønsker at forbedre måden, din organisation håndterer governance, risiko og compliance på, kan GRC-software være et værdifuldt værktøj. Det kan styrke din evne til at træffe informerede beslutninger, mindske risici og sikre, at din organisation overholder alle relevante love og regler.

Læs også: Hvad er forskellen på at bruge Excel og en compliance platform?

Læs også: Har jeg brug for compliance software? Her er hvordan du kan vide det


Brug vores gratis GRC software til at få greb om Governance, Risiko og Compliance

Er du klar til at sætte strøm til dit GRC-arbejde? Eller kunne du bruge en hjælpende hånd til at komme i gang?

Du kan starte med at benytte .legals GRC-platform Privacy helt gratis. Hvilket giver dig adgang til en række funktioner inden for Governance, Risiko og Compliance.

 

Læs mere om platformen her:

Læs mere om Privacy GDPR her
Læs mere om Privacy ISMS her
Se priserne for Privacy GDPR her
Se priserne for Privacy ISMS her
Læs mere om Privacy Pro og den Governance funktioner

Disse artikler kunne også være i din interesse:

Hvad er GDPR compliance?

Sådan fører du tilsyn med dine leverandører

Hvad skal jeg være opmærksom på omkring GDPR i cloud services?

Sådan udfører du en korrekt data mapping

+230 store og små virksomheder bruger .legal